de Eester verduurzaamt

Energietransitie

Amsterdam heeft als ambitie in 2040 energieneutraal te zijn, oftewel dat er dan geen uitstoot van CO2 meer zal zijn in de stad. Het plan is beschreven in wat kortweg genoemd wordt: De Warmtevisie. We verwarmen ons huis dan bijvoorbeeld met de warmte van afvalwater. Of met zomerhitte. In het Oostelijk Havengebied start de energietransitie – de overgang naar andere energievoorziening –  vanaf 2030. De warmte zal dan waarschijnlijk via een warmtenet, een buizenstelsel met warm/heet water en warmtepompen de huizen bereiken. De vraag waar de Energiecommissie zich mee bezighoudt is hoe die warmte wordt opgewekt en wordt getransporteerd.

Uitgangspunten

De Energiecommissie OHG wil nu al onderzoeken welke mogelijkheden we in het Oostelijk Havengebied hebben. En daarbij hebben we uitgangspunten opgesteld omdat we bijvoorbeeld niet willen dat wij als bewoners voor heel hoge kosten komen te staan of dat we hier een warmtevoorziening krijgen die steeds storingen vertoont.

Uitgangspunten voor de nieuwe energievoorziening moeten volgens ons dan ook zijn:

  • Duurzaam
  • Betaalbaar
  • Betrouwbaar
  • Comfortabel
  • Financierbaar

Hoe kunnen we dat bereiken? Er zijn al veel duurzame alternatieven voor aardgas, houtstook, olie en kolen ontwikkeld en in gebruik.

Bijvoorbeeld:

  • Zonne-energie: Het Oostelijk Havengebied heeft nog een enorme potentie, maar zonne-energie zal niet voldoende opleveren voor de totále energievoorziening in onze wijk.
  • Aquathermie: Warmte uit afvalwaterwater van industrie of huishoudens of warm oppervlaktewater uit onze havens kan gebruikt wordende voor het verwarmen van huizen. Dit wordt in Amsterdam op diverse plaatsen toegepast en zou voor het OHG een optie kunnen zijn.
  • Geothermie: Aardwarmte uit de bodem wordt toegepast in gebieden waar men van diepe warmtelagen gebruik kan maken. Op 4 km diepte kan men water van 70-100 graden celsius oppompen. Ook in Amsterdam/Noord Holland wordt naar aardwarmte gezocht.
  • Biogas/biomassa: Gas dat ontstaat uit vergisting van organisch materiaal zoals mest, afval, zeewier en zelfs brood. Biogasprojecten zie je meer in de provincie dan in de stedelijke omgeving, hoewel Amsterdam en Rotterdam ook een dergelijk “groen gas project” kennen.
  • Waterstof: Waterstof is een licht, schoon gas dat verkregen wordt door elektrolyse. De productie is nu nog erg duur omdat er veel elektriciteit bij nodig is. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, maar waterstof is voorlopig vanwege de kosten nog niet geschikt voor huishoudens.

Transitieplan gemeente Amsterdam
Kaart warmtetransitie Amsterdam-scaled-2560x1280
Aquathermie
Aquathermie Ketelhuis WG
Wat is geothermie?
Aardwarmte, geothermie
Biogas
biogasterminals 2
Meer weten over waterstof?
waterbellen

Zoeken op deze website