Amsterdams Coalitieakkoord over duurzaamheid

In het nieuwe coalitieakkoord van PvdA, Groen Links, D66 is een belangrijke paragraaf over duurzaamheid opgenomen. De route naar een klimaatneutrale stad krijgt verdere invulling met het bestrijden van energiearmoede, extra inzet op isolatiemaatregelen,  op duurzame warmtebronnen, windenergie, lokaal eigenaarschap, eisen aan bedrijven en aanpak van de knelpunten in het elektriciteitsnetwerk. De paragraaf Duurzaamheid kunt u hieronder verder lezen.

DUURZAAMHEID (pag 41-44) https://www.amsterdam.nl/nieuws/coalitieakkoord/

Klimaatverandering behoort tot de allergrootste uitdagingen in de geschiedenis van de mensheid. De afgelopen jaren zijn er flinke stappen gezet maar we zijn er nog lang niet. We blijven streven naar 60% reductie in 2030 en gaan door met de routekaart Klimaatneutraal en Agenda Circulair. In onze aanpak zetten we extra in op het bestrijden van energiearmoede door energielasten van mensen met lage inkomens te verlagen. Iedereen moet immers mee kunnen doen en klimaatbeleid moet juist ten goede komen aan mensen met een smallere beurs door verlaging van de woonlasten. We stimuleren verduurzaming bij ondernemers, Amsterdammers en in de eigen organisatie. We ondersteunen energiecoöperaties en klimaatrechtvaardigheid. Deze ambities kunnen we niet bereiken zonder een intensieve samenwerking met het Rijk en ander partners als woningbouwcorporaties en ontwikkelaars.

 • We lanceren een grootschalig isolatie-offensief, samen met woningbouwcorporaties en het Rijk. We zetten extra in op het treffen van isolatiemaatregelen, zoals het vervangen van enkel glas, met de focus op woningen met een slecht energielabel in wijken die dat het hardst nodig hebben. We breiden de FIX-brigade uit zodat meer Amsterdammers geholpen worden om maat – regelen te treffen om hun energierekening te verlagen.
 • We onderzoeken met financiële partners of we een Energiebank kunnen oprichten, die mensen helpt hun energierekening te betalen, waarbij tegelijkertijd met energiecoaches gewerkt wordt om het energieverbruik omlaag te brengen. We onderzoeken of collectieve inkoop van energie mogelijk is om lasten voor huishoudens te beperken.
 • We maken afspraken met commerciële en particuliere verhuurders over het isoleren van hun woningen en we zorgen dat eigenaren makkelijk toegang krijgen tot informatie om hun huis te verduurzamen, bijvoorbeeld door subsidieregisseurs die helpen bij het vinden van de juiste subsidies.
 • In aanvulling op de Transitievisie warmte worden er ook plannen gemaakt waarbij energiebesparing, klimaatadaptatie en een toekomstbestendige woning centraal staat met de isolatie – standaard van het Rijk als uitgangspunt. Daarmee bieden we een handelingsperspectief voor investeringen in woningen door bewoners en eigenaren. Naast isolatie kijken we naar duurzame warmtebronnen en onderzoeken we verschillende duurzame en toekomstbestendige energie – bronnen als aqua- en geothermie.
 • Amsterdam onderzoekt met partners en andere investeerders de instelling van een Groene Daken-fonds.
 • We gaan door met het aardgasvrij maken van wijken en versnellen op basis van de tot nu toe opgedane ervaring. Met de inspanningen van de afgelopen bestuursperiode ligt verhoging van dit tempo in het verschiet door inzet van de Warmtemotor. Restwarmte, bijvoorbeeld van data – centers gebruiken we om woningen te verwarmen.
 • Windenergie maakt een cruciaal deel uit van de energiemix. We willen het potentieel aan windenergie in Amsterdam benutten zonder dat hierdoor onaanvaardbare gezondheidsrisico’s ontstaan of de natuur teveel wordt belast.
 • We zetten in op het stimuleren van lokaal eigenaarschap zodat Amsterdammers mee kunnen profiteren. We gaan uit van coöperatieve vormen van duurzame energieopwekking. Wij leveren als Amsterdam een wezenlijke bijdrage aan de doelstellingen van de RES 1.0
 • We zetten onze ambities voort op het gebied van zonne-energie. We breiden de mogelijkheden uit van het collectief inkopen van zonnepanelen en stimuleren eigenaren van panden met een groot dakoppervlak om zonnepanelen te plaatsen.
 • Het Noordzee Kanaalgebied en de haven zijn belangrijke partners in de energietransitie en facilitator van duurzame en circulaire bedrijvigheid. De innovatie in de haven (bijvoorbeeld waterstof) blijven we in samenwerking met de regio stimuleren.
 • We gaan ketenverantwoordelijkheid afdwingen bij bedrijven in de haven.
 • We zetten in op publiek-private samenwerkingen om verduurzaming te versnellen en kennis uit het bedrijfsleven te gebruiken.
 • De Wet milieubeheer wordt actief toegepast. Ondernemers zullen hun deel moeten doen in de energietransitie. Duurzaamheidsmaatregelen worden opgenomen in de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven.
 • We maken afspraken met de 10 grootste vervuilers om hun CO2-uitstoot omlaag te krijgen.
 • Vanaf 2023 is het de verplichting voor kantoren met een oppervlakte van 100 m² of meer om energielabel C of beter te hebben. In Amsterdam dringt voor velen de tijd om deze doelstelling te halen. De gemeente werkt samen met banken en vastgoedeigenaren om bedrijven te stimule – ren te verduurzamen.
 • Als gemeente geven wij zelf het goede voorbeeld door verder te werken aan het verduurzamen en klimaatadaptief maken van ons vastgoed en wagenpark. In ons inkoopbeleid is ons uitgangs – punt lokaal en duurzaam inkopen en onderzoeken we de mogelijkheden van true pricing.
 • De verduurzaming van de stad is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zien dat er veel initiatieven zijn om de klimaatcrisis aan te pakken. De stad speelt hier een verbindende rol in door een coalitie te vormen.
 • De congestie op het elektriciteitsnetwerk is een groot probleem. Samen met het Rijk, MRA en de provincie investeren we in oplossingen.
 • Klimaatverandering heeft ook effect op de stad. We zien het belang van klimaatadaptatie en zorgen dat waar de noden het hoogst zijn hierop wordt ingezet, zeker daar waar er bij renovatie en herinrichting de straat toch al open moet. Amsterdam Rainproof wordt voortgezet.
 • Personeelstekorten zijn een grote bedreiging voor de noodzaak de stad te verduurzamen. We zetten ons daarom samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in voor omscholing en het beschikbaar maken van stages met een baangarantie.
 • Met Agenda Circulair en vernieuwende economische modellen als de Amsterdamse Donut richten we op lokaal niveau de economie circulair in waarbij er aandacht is voor de maatschap – pelijke kant van het circulair maken van de stad. We zetten deze lijn door, en investeren in verdere samenwerkingen in de stad.
 
https://www.amsterdam.nl/nieuws/coalitieakkoord/

Zoeken op deze website