Duurzaam Oostelijk Havengebied

Wij vragen ons niet meer af of we iets kunnen doen, maar wat we kunnen doen!

  • De uitdaging.

De grootste maatschappelijke uitdaging waar Nederland de komende decennia voor staat is het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen om daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de pogingen om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. Landelijke doelstellingen vertalen zich vervolgens in gemeentelijke maatregelen, waarbij het college van B&W in Amsterdam zich zeer ambitieus heeft getoond. Amsterdam wil voorop lopen voor wat betreft klimaatmaatregelen, een ambitie die tenslotte neerdaalt in de wijken en buurten van de stad. Op wijk- en buurtniveau wil het stadsbestuur afspraken te maken over klimaatmaatregelen in complexen, buurten, straten en gebouwen. En zo dringt het grote verduurzamingsstreven het Oostelijk Havengebied (OHG) binnen.

Hoe gaat dit een rol spelen in de individuele huishoudens van de bewoners? Hoe kunnen wij als bewoners gezamenlijk stappen maken om deze ambitie ook daadwerkelijk dichterbij te brengen?

Uit de BuurtTop OHG 2025 blijkt dat wij, als bewoners van het Oostelijk Havengebied, graag een duurzame buurt willen. Als bewoners zijn wij al behoorlijk actief: we plaatsen zonnepanelen, rijden in electrische auto’s, delen auto’s, rapen zwerfvuil op en recyclen onze spullen via de Weggeefkraam.

Wij vragen ons niet meer af of we iets kunnen doen, maar wat we kunnen doen!

  • Overgang naar duurzame energie.

Wij denken dat onze buurt grote stappen kan zetten in de overgang naar duurzame energie. Ofwel: ‘we moeten van het gas af’. En dát achten wij mogelijk. Om deze ambitie waar te maken is de Energiecommissie Oostelijk Havengebied opgericht om ideeën te ontwikkelen en veranderingen aan te jagen. De Energiecommissie Oostelijk Havengebied is in juli van dit jaar opgenomen in het Klimaatakkoord van Amsterdam.

Onze droom: in 2025 zijn wij op weg naar autonomie in onze energievoorziening. Daarmee zijn wij, als gemeenschap, een voorbeeld voor andere wijken. Warmte halen wij uit oppervlaktewater en uit de bodem, isoleren onze woningen en gebruiken duurzaam opgewekte elektriciteit.

Het duurzaam opwekken van energie via zonnepanelen heeft een enorme potentie in onze buurt. Er zijn veel geschikte daken. Onderzoek toont aan dat meer dan de helft van het elektriciteitsverbruik in het Oostelijk Havengebied door zonnepanelen kan worden opgewekt (volgens de studie ‘Realizing the Solar Energy Potential of the Eastern Docklands, Amsterdam’)

Nu zijn er 2000 zonnepanelen in onze buurt. Onze droom is 20.000 zonnepanelen in 2025.

  • Hergebruik en kringloop is vanzelfsprekend in onze wijk.

Spullen en verpakkingen hebben een enorme milieu-impact. Daarom is het goed om er zorgvuldig mee om te gaan: door minder spullen te kopen, door ze te delen, te (laten) repareren en te recyclen.

Elke derde woensdag van de maand is er een Weggeefkraam bij de Eester en een Reparatietafel en Naaicafé in de Eester.
Vraag en aanbod vind je ook op ons digitale buurtplatform BuurtBalie OHG.

Onze droom: in 2025 wonen we in een wijk waar je spullen kunt delen, hergebruiken en laten repareren. Denk naast het huidige aanbod aan een Spelotheek, Sportotheek en een kringloopwinkel dan wel een ‘circulair ambachtscentrum’ ( een centrum waar we afval scheiden, spullen repareren, recyclen, upcyclen en weer verkopen).

Wij zetten dus al mooie stappen, máár voor een écht duurzame wijk is er nog véél werk aan de winkel!

  • Duurzaam OHG project

Duurzaam OHG*  inventariseert, stimuleert, initieert, ondersteunt en faciliteert duurzame initiatieven in de wijk. Hoofdthema’s zijn energietransitie en circulaire economie. Hier zijn wij inmiddels al twee jaar mee bezig. Dat heeft geleid tot concrete plannen, zoals een maandelijkse Schonestratendag, een Weggeefkraam en Reparatietafel, wormenhotels, GF-inzameling, projecten voor zonnepanelen, voorlichting over en aanzetten tot overstap naar schone energie voor huishoudens. Kortom een groeiend netwerk rondom duurzaamheid. Dit willen we in komende jaren continueren en versterken.

*) Duurzaam OHG maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 – Oostelijk Havengebied.

Wij maken het verschil! Doe je ook mee?

Alle duurzame activiteiten in het Oostelijk Havengebied vind je op de BuurtBalie/Duurzaamheid.

Meer informatie over ons duurzaamheidsstreven vind je in:

Uitgelicht