Energiecommissie OHG en zakelijke buurtpartners: gedragslijn voor transparante samenwerking

Gedragslijn voor transparante samenwerking

De Energiecommissie OHG (onderdeel van de Buurtcoöperatie de Eester) functioneert sinds 2019 als vervolg op de in april van dat jaar gehouden BuurtTop 2025, waarin zo’n 150 buurtbewoners een toekomstagenda voor het Oostelijk Havengebied vastlegden. Twee ambities hadden betrekking op de verduurzaming van het energiegebruik in het OHG. De eerste luidde: OHG wil vooroplopen in de energietransitie, een door bewoners in het leven geroepen energiecommissie neemt de regie. De tweede: OHG zet in op 20.000 extra zonnepanelen in 2025, waarbij publieke gebouwen een substantieel aandeel leveren.

Inmiddels zijn er zo’n kleine honderd buurtgenoten  betrokken bij de activiteiten van de Energiecommissie OHG. Zo’n 25 buurtbewoners mogen tot de kern van de Energiecommissie gerekend worden. Zij zijn actief in werkgroepen en denken mee op de maandelijkse algemene vergaderingen (elke eerste maandag van de maand in de Eester). De samenstelling is divers. Een aantal van de actieve leden is technisch geschoold, anderen kunnen goed organiseren, weer anderen hebben vooral verstand van  communicatie. Met elkaar geven ze vorm en richting aan de initiatieven en activiteiten.

Een aantal van de actieve buurtbewoners van de Energiecommissie is ook beroepsmatig betrokken bij de energietransitie. Dat wil zeggen: zij werken bij of voor bedrijven die ook zakelijke opdrachten verrichten of zij zijn zzp’er. Zij kunnen dus opdrachten krijgen die voortkomen uit de werkzaamheden van de Energiecommissie OHG. Om mogelijke bezwaren van belangenverstrengeling en bevoordeling van deze bedrijfsmatige activiteiten te voorkomen wil de Energiecommissie OHG hierover zo transparant mogelijk zijn.

De Energiecommissie OHG wordt in haar activiteiten ondersteund door een betaalde (voor 12 tot 16 uur per week) projectleider, een rol die vanaf 2020 door buurtbewoner Marian Prins wordt ingevuld. De financiering daarvan wordt mogelijk gemaakt door gemeentelijke subsidies of specifieke regelingen van fondsen of particuliere organisaties.  De projectleider maakt deel uit van de Energiecommissie OHG en verricht een niet onbelangrijk deel van haar werkzaamheden op vrijwillige basis. Omdat er niet altijd voldoende financiering beschikbaar is, kunnen er perioden voorkomen waarin voor de werkzaamheden van projectleider geen honorering kan worden uitbetaald.  De Energiecommissie OHG doet alles wat in haar mogelijkheden ligt om dit te vermijden.

Een ander voorbeeld is de samenwerking met het bedrijf Resourcefully en de daaraan verbonden stichting Amsterdam Energy City Lab (AECL). Hugo Niesing, Ruud Fiere, David Plomp en Tim van der Himst zijn aan deze organisaties verbonden en tegelijkertijd nauw betrokken bij de Energiecommissie OHG. Resourcefully heeft (commerciële) opdrachten binnen en buiten Amsterdam, AECL is specifiek gericht op het Oostelijk Havengebied. Binnen AECL is in de beginperiode met subsidies en deels onbezoldigd veel informatie verzameld en modelmatig verwerkt over het energiegebruik in de wijk. Die informatie vormt de grondslag voor verdere studie op het KNSM-eiland naar de haalbaarheid van een duurzaam warmtenet. Resourcefully heeft in 2021 in opdracht van de Energiecommissie tegen een bescheiden vergoeding ook alle energiegebruiksinformatie verzameld voor de andere drie gebieden in het Oostelijk Havengebied die nog op het aardgasnet zijn aangesloten. De resultaten zijn voor iedereen toegankelijk op de website van AECL.

Ook Studio Transit (Frederike Kuipers) en Tan Milieuconsultant (Jeroen Tan) zijn naast hun actieve lidmaatschap van de Energiecommissie OHG beroepsmatig actief betrokken bij duurzaamheidsadvisering binnen en buiten het Oostelijk Havengebied. Sterker, de expertise die zij met hun inspanningen voor de Energiecommissie hebben ontwikkeld wordt nu door de gemeente Amsterdam aangewend om VvE’s elders in de stad bij te staan bij de verduurzaming van hun gebouwencomplexen. Zowel voor Resourcefully/AECL als Studio Transit (Frederike Kuipers) en Tan Milieuconsultant (Jeroen Tan) geldt dat zij vanwege specifieke lokale kennis en expertise ook in toekomst betaalde opdrachten kunnen gaan verrichten in het Oostelijk Havengebied waarbij de Energiecommissie OHG direct of indirect bij betrokken is.

Om de relaties voor iedereen zo transparant mogelijk te houden heeft de Energiecommissie OHG met hen de volgende gedragslijn afgesproken:

  1. In principe worden opdrachten vanuit de Energiecommissie OHG verstrekt in een vorm van open concurrentie, waarbij meerdere partijen kunnen offreren.
  2. Als op voorhand evident is dat gezien de beschikbare middelen en de bij buurtondernemingen of bij zzp’ers aanwezige kennis en expertise een onderhandse gunning aangewezen is, zal dit op transparante wijze verantwoord worden door de Energiecommissie OHG.
  3. Verleende opdrachten en de daarvoor beschikbare financiële middelen worden in het geval de Energiecommissie OHG/buurtcoöperatie de Eester als opdrachtgever optreedt op de website van de Energiecommissie OHG openbaar gemaakt. Daar worden ook de resultaten van de opdracht bekend gemaakt. In principe geldt deze openbaarheid ook voor opdrachten die betrekking hebben op gebouwen/gebieden in het OHG en waarvoor de Energiecommissie niet als opdrachtgever fungeert, tenzij het belang van de opdrachtgever of opdrachtnemer zich tegen openbaarmaking verzet.
  4. Tijdens publieke manifestaties in het Oostelijk Havengebied die zijn geïnitieerd door de Energiecommissie OHG, maken de betrokken leden die ook beroepsmatig betrokken zijn zo veel als redelijkerwijs mogelijk kenbaar in welke hoedanigheid zij een inbreng leveren.
  5. Deze gedragslijn geldt in principe ook voor andere zakelijke initiatieven die door persoonlijke banden betrokken zijn bij de Energiecommissie OHG.

December 2023 , Energiecommissie OHG.  

Zoeken op deze website