Vragen Aankoop Eester

Relevante vragen over het aankopen van de Eester 

Wat zijn obligaties? 

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening. Als je een Eester-obligatie koopt, dan leen je dus geld aan de Stichting de Eester. Ter compensatie ontvang je van ons een jaarlijkse vergoeding in de vorm van rente. Zodra de looptijd van de obligatie is verstreken betalen we je het nominale bedrag van de lening helemaal terug, plus de opgespaarde rente.  

Wat zijn de waarden van obligaties? 

Elke obligatie heeft een waarde van 250 euro. Maar het is mogelijk om meerdere Eester-obligaties te kopen als je een groter bedrag wilt investeren. Uit de enquête van begin 2022 bleek bijvoorbeeld dat de meeste mensen een voorkeur hebben voor de aanschaf van twee of meer obligaties. Mocht je meer willen investeren dan € 2500,- dan is het verstandig om met ons in contact te treden, want daarvoor bieden we in onderling overleg graag een gunstig persoonlijk arrangement.  

Wat zijn de looptijden en rentepercentages van de obligaties?  

Je krijgt je geld terug na een looptijd van 5 of 10 jaar, afhankelijk van het type obligatie dat je hebt gekozen. Er is een klein verschil in rentepercentages tussen de obligaties met verschillende looptijden: 
* 1,5% per jaar bij een looptijd van 5 jaar; 
* 2,0% per jaar bij een looptijd van 10 jaar. 
We keren de rente uit na het verstrijken van de looptijd, omdat het om niet al te grote bedragen gaat en om de financiële administratie van de Eester niet overmatig te belasten. Bijvoorbeeld: een obligatie van 250 euro met een looptijd van tien jaar, levert jaarlijks vijf euro rente op: 2,0% x € 250. Na tien jaar ontvangt de obligatiehouder per obligatie dan € 300: aflossing € 250 en tien jaar rente 10 x € 5 = € 50. Voor ons financieringsmodel is de optie van 10 jaar het meest gunstig. Dat hebben we vertaald in een hoger rentepercentage.   

Hoe hebben jullie deze percentages gekozen? 

Wij hebben de rentepercentages gebaseerd op het standaarddeposito bij verschillende banken met vergelijkbare looptijd. Begin 2022 kent een deposito dat voor vijf jaar vast staat een maximaal rentepercentage van 0,85% en voor 10 jaar 1,50%. Wij zijn – om het aantrekkelijker te maken – daarboven gaan zitten, waarbij wij ons hebben georiënteerd op vergelijkbare projecten, zoals het Wijkpaleis in Rotterdam, die met overeenkomende rentepercentages obligaties hebben uitgegeven. 

Wanneer gaat de obligatie in en wanneer wordt deze afgelost?  

De obligatie gaat in op 1 oktober 2022. Dit betekent dat de aflossing van de Eester-obligaties met een looptijd van vijf jaar, plus de vergoeding van de opgespaarde rente, zal plaatsvinden in de eerste maand van 2028. Voor de Eester-obligaties met een looptijd van tien jaar geldt als uitkeringsmaand januari 2033. 

Kan ik mijn obligaties verkopen?  

Ja, de obligaties zijn vrij verhandelbaar. Als je een koper hebt gevonden neem je met ons contact op om de obligatie over te schrijven op naam van de nieuwe eigenaar. In het (uiteraard onverhoopte) geval van overlijden van de obligatiehouder gaat het eigendom automatisch over naar de erfgenamen. Ook hier geldt dat daarvan melding gemaakt moet worden bij de Stichting de Eester om de aflossing en rente te kunnen uitbetalen. 

Wie geeft de obligaties uit? 

De obligaties worden uitgegeven door de Stichting de Eester, die het eigendom, het beheer en de exploitatie van het gebouw buurtcentrum de Eester voor haar rekening neemt.  De Stichting is opgericht door Buurtcoöperatie de Eester. Revenuen die — op termijn —voortkomen uit de exploitatie van de Eester komen ten goede aan de doelstellingen van de Buurtcoöperatie de Eester. 

Wie vormen het bestuur van de Stichting de Eester? 

Stichting de Eester is opgericht door de vereniging buurtcoöperatie de Eester. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen, waarvan twee personen worden benoemd door de buurtcoöperatie, een persoon voortkomt uit de kring van gebruikers/huurders, een financieel deskundige en een vastgoedexpert. Een en ander is precies uitgewerkt in de statuten die binnenkort via de website van de Eester te raadplegen zijn.  

Waar gaan mogelijke winsten van de Stichting de Eester naar toe? 

De eerste vijftien jaar heeft de Stichting de Eester alleen maar schulden en zal de stichting dus met behulp van onder meer huurinkomsten moeten sparen om aan de afbetalingsverplichtingen te voldoen. Maar daarna is een situatie denkbaar dat er sprake is van een positief saldo. In de statuten is vastgelegd dat eventuele revenuen – nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan – ten goede komen aan de doelstellingen van Buurtcoöperatie de Eester, vooral gericht op het zo laagdrempelig en betaalbaar mogelijk toegankelijk houden van de buurtruimte.  

Hoe financieren wij de aankoop van de Eester? 

Het streven is om een zo groot mogelijk bedrag dat nodig is voor de aankoop van de Eester te financieren door uitgifte van Eester-obligaties. Hier geldt: hoe meer, hoe beter en uiteindelijk ook goedkoper. Want voor het aanvullende bedrag zullen we een beroep moeten doen op leningen bij de bank en die brengen nu eenmaal een hoger rentepercentage in rekening. Daarnaast zijn we in gesprek met vermogensfondsen om met leningen en schenkingen de financiering op zo gunstig mogelijke voorwaarden rond te krijgen. Je vindt daarover meer informatie in het bedrijfsplan. 

Hoeveel risico loop ik?  

Eigenlijk nauwelijks. In het meest zwarte scenario gaat Buurtcoöperatie de Eester failliet of is zij niet in staat de huur te betalen. In dat geval zal de Stichting De  Eester of moeten omzien naar een andere huurder, of het pand verkopen of het pand een andere bestemming proberen te geven en dan verkopen. In alle drie bovenstaande scenario’s zal, zo bleek uit ons vooronderzoek, de Stichting De  Eester in staat zijn om haar financiële verplichtingen na te komen. Wel staan de Eester-obligatiehouders in dat geval ‘achter in de rij’: we moeten eerst andere schuldeisers, de bank en de vermogensfondsen waar we een grote lening hebben uitstaan aflossen. 

Waarom valt de uitgifte van Eester-obligaties niet onder AFM-toezicht

Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is niet verplicht voor financiële transacties die zich richten op de lokale gemeenschap en een relatief overzichtelijk bedrag betreffen. Daarvoor hoeft dus geen vergunning te worden aangevraagd en geldt geen prospectusplicht. Dat is niet uitzonderlijk. Alle vergelijkbare lokale initiatieven opereren buiten het AFM-toezicht. Daarmee besparen ze extra kosten en administratieve lasten. Wel zijn we verplicht Eester-obligatiekopers daarop te wijzen. Daarom treft u deze vermelding aan bij de informatie: ‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- of prospectusplicht voor deze activiteit.’ En het daarbij horende symbool van een peinzend mens. Overigens handelt Stichting de Eester wel in de geest van de AFM door een uitgebreide brochure met alle verkoopinformatie ter beschikking te stellen en jaarlijks haar financiële verantwoording voor te leggen aan een accountant. Uiteraard voldoen we aan de verplichting om aan Eester-obligatiekopers naar hun BSN-nummer te vragen, waardoor eventueel nader onderzoek naar financiële transacties mogelijk is.    

Moet ik melding maken van de obligaties bij het invullen van mijn belastingformulier?  

Ja, dat moet. Als uitgeleend geld blijft het onderdeel van je vermogen. Je moet het bedrag opgeven in box 3 en wel bij “Bankrekeningen en andere bezittingen” op de post “Uitgeleend geld en andere vorderingen, zoals schenkingen op papier”.

Je betaalt daarover alleen belasting als je in totaal meer vermogen hebt dan het heffingsvrije vermogen.

Het heffingsvrije vermogen, ofwel het vrijgestelde bedrag, bedraagt in 2022 € 50.650 zonder fiscale partner en € 101.300 met fiscale partner.

Hoeveel obligaties kan ik maximaal kopen?  

Er is geen bovengrens aan het aantal Eester-obligaties dat je mag kopen, behalve dan dat er voor de vrijstelling van de prospectusplicht in de Wet op het financieel toezicht (artikel 5.3) een maximum wordt aangegeven van 100.000 euro. Maar zou je meer dan tien Eester-obligaties willen kopen, dan is het verstandig om met ons contact te zoeken om te kijken of we een persoonlijk financieel arrangement tot de mogelijkheden behoort.  

Mag mijn bedrijf of een vereniging of stichting ook obligaties kopen?  

Obligatiehouders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (bedrijven, stichtingen of verenigingen) zijn. Bij deelname van een rechtspersoon is deze obligatiehouder, niet de contactpersoon. 
Over hoe de obligatielening dan in de financiële administratie en in de belastingaangifte moet worden verwerkt is geen algemeen antwoord te geven. Hiervoor kun je het beste contact opnemen met je administratiekantoor of belastingadviseur.

Hebben jullie een obligatiereglement met uitvoerige informatie en voorwaarden? 

Ja, deze zal op 22 april op de website te vinden zijn.  

Waarom wil wooncorporatie Lieven de Key de Eester verkopen? 

Schriftelijk heeft Lieven de Key te kennen gegeven dat zij ervoor kiest ‘middelen vrij te maken uit de verkoop van bedrijfs- en maatschappelijk onroerend goed en deze — direct — in te zetten voor de volkshuisvesting.’ In een mondelinge toelichting was de woonstichting iets specifieker: er is geld nodig voor het realiseren van woningen voor starters binnen of nabij de ring A10. Bovendien rekent Lieven de Key het verhuren van een dergelijke buurtruimte niet langer tot haar kerntaken. 

Waarom moet voorafgaand aan de definitieve aankoop er ‘een markttechnische update’ van de taxatie plaats vinden?  

Woningcorporaties die toeziet op verkoop van het bezit van woningcorporaties schrijft voor dat de taxatiewaarde gedurende een half jaar gehanteerd kan worden als richtlijn voor de verkoopprijs. Als dat half jaar is verstreken dan moet er opnieuw bekeken worden of de vastgestelde waarde nog overeenkomt met de ontwikkelingen op de markt. In het jargon heet dat: ‘een markttechnische update’. Dat is dus nu het geval. Wij konden alle voorbereidingen voor een aankoop onmogelijk in een half jaar afronden. Daardoor lopen we dus de kans dat de update mogelijk hoger uitvalt en we ons bedrijfsplan daarop moeten aanpassen. De verwachting is dat deze taxatie in de loop van de zomer van 2022 plaats zal vinden.  

Hoe ziet de planning eruit?  

We willen het voorjaar en de zomer gebruiken om zoveel mogelijk buurtgenoten te bewegen om obligaties te kopen. De campagne daartoe start op 1 mei 2022. Ondertussen spreken we met banken en fondsen over aanvullende financiële middelen en gaan we ook sponsors en donateurs benaderen om ons financieel te ondersteunen. Na de zomer willen we de verkoop afronden, zodat vanaf 1 oktober 2022 de nieuwe eigendomsstructuur een feit is.  

Kan ik ook obligaties kopen voor mijn kinderen? 

Natuurlijk kan dat! Er zijn dan wel een paar dingen om rekening mee te houden. In de eerste plaats: als je kind minderjarig is, moet je meetekenen voor de aankoop van de obligaties. Neem in dit geval even contact op met de Eester, we maken dan een afspraak om dit te regelen. Houd er ook rekening mee dat de obligaties van een minderjarig kind voor de Belastingdienst onder je eigen vermogen vallen. Dit betekent dat je de obligaties ook moet meetellen in box 3 bij uw belastingaangifte. 
Als je kind meerderjarig is, dan kan jouw kind zelf tekenen voor de aankoop. Laat je kind alle persoonlijke gegevens invullen op het online formulier. De obligaties komen dan op naam van jouw kind te staan. Je kind moet wel zelf de obligaties van de eigen bankrekening betalen. Je kunt vervolgens het bedrag aan jouw kind overmaken. Wil je liever zelf betalen voor je kind? Bel dan even met de Eester; we maken dan een afspraak om een en ander te regelen. Tot slot: als je obligaties voor jouw meerderjarige kinderen koopt, schenk je hen geld waarover u of je kind in sommige gevallen schenkbelasting moet betalen. Je kunt hierover informatie vinden op de site van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/ik-krijg-een-schenking-betaal-ik-schenkbelasting

Zoeken op deze website