Agenda


 • Webinar Energiecommissie OHG: Zonnepanelen, hoe krijg ik ze op mijn dak
  Dinsdag 13 april 20.00 uur

De Zonnegroep van de Energiecommissie organiseert op dinsdag 13 april een webinar over de praktische vragen die op je pad komen als je over zonnepanelen gaat nadenken. Buurtbewoners vertellen over hun aanpak en ervaringen in heel verschillende situaties. Zij en de deskundigen van AECL zitten klaar om op uw vragen in te gaan. Opgeven via energie@buurtcooperatieohg.nl

 • Webinar Energietransitie OHG
  Donderdag 20 mei 20.00 uur

Energietransitie – Praat mee over de plannen van de Energiecommissie OHG op donderdag 20 mei 20.00 uur. De Energiecommissie presenteert haar plan voor onderzoek naar en aanpak van de warmtetransitie in het OHG. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat bewoners meepraten over de plannen. Dus reserveer deze datum vast in de agenda. Opgeven kan via energie@buurtcooperatieOHG.nl onder vermelding van “webinar energietransitie”.

 • Terugkijken webinars:

– Isoleren met de VvE van maart 2021 op OHG-WEBINAR: Isoleren & VvE’s – YouTube
– Zonne-energie van februari 2021 op https://youtu.be/dYvDhm01Q28

Nieuws


8 april 2021

Projectplan 2.0 – update

Energietransitie – We hebben het Projectplan 2.0  besproken met de gemeente met positief resultaat. We kunnen nu subsidie aanvragen voor onze plannen tot eind 2021:

• We gaan bewoners, bedrijven, jongeren, VvE’s en andere eigenaren informeren en betrekken. Naast nieuwsbrieven, webinars en weer een (papieren) krant ook bijeenkomsten en een festival.

• We laten de technische mogelijkheden voor duurzame warmte in kaart brengen van de eerste groep bouwblokken. Uiteraard samen met bewoners en eigenaren en met hulp van deskundigen. We starten komende weken met de eerste gesprekken en scherpen de checklist en de systematiek aan. Dan volgen andere blokken.

• We laten een bureau voor elk van de vier gebieden met gas de ‘warmtebehoefte’ berekenen om in beeld te krijgen hoe een warmtenet er uit kan zien en hoe in de toekomst het elektriciteitsgebruik wordt. Voor KNSM-eiland is er al een eerste berekening.

Hebben we een goed beeld van de mogelijkheden, dan vragen we subsidie aan voor de volgende fase: het haalbaarheidsonderzoek. Op 20 mei (zie Agenda hierboven) organiseren we een webinar om deze plannen toe te lichten.

Brandbrief aan De Key over zonnepanelen

Energiecommissie – Vier jaar geleden drukte Key-bestuurder Leon Bobbe op een knop om 250 zonnepanelen in werking te zetten op de daken van gebouwen in Entrepot-West. Het begin van drie tranches van uiteindelijk 750 zonnepanelen, allemaal op initiatief van en beheerd en bekostigd (via de zogeheten postcoderoosregeling) door bewoners zelf. Het kost woningbouwvereniging De Key niets. Om duistere redenen heeft De Key vervolgens vier jaar lang elke medewerking tot vervolgstappen geweigerd. Tot frustratie van bewoners. Zij hebben op 31 maart een brandbrief geschreven aan de net aangetreden nieuwe bestuurder van De Key, Karin Verdooren. Die brandbrief van Zon op Zeeburg, de Energiecommissie, De Eester en Zonne-Energiek is hier te lezen.

Hoeveel energie wekken we eigenlijk op in het OHG?

Energietransitie Op weg naar een duurzame buurt. Het AECL maakt het mogelijk bij te houden hoeveel energie er in het OHG wordt opgewekt en hoeveel er wordt gebruikt. Het lab heeft een wijk-energie-monitor ontwikkeld waarmee het per buurt het elektriciteitsverbruik berekent en samenbrengt met de opwekking van zonne-energie. Deze link ‘live gevisualiseerd’ brengt je op de site waar je je eigen buurt kunt spotten. Hiernaast het voorbeeld van Sporenburg: op 30 en 31 maart werden er zelfs 2 uurtjes MEER elektriciteit gemaakt dan gebruikt !

12 maart 2012

Aanpak ‘van het gas af’

Het Projectplan 2.0 waarover we in februari schreven, is klaar. We gaan dit plan met de gemeente bespreken en vragen dan subsidie aan. De komende maanden werken we langs vier sporen:
1. Bewoners: betrekken en direct betrokkenen zoveel mogelijk informeren; 2. Gebouwen: technische staat, plannen/ mogelijkheden voor verbetering; 3. Gebieden: warmtebehoefte nu en straks, mogelijke aanpak per gebied; 4. Infrastructuur: techniek, aanleg, kosten en keuzes warmtenet.
Voor spoor 2 verzamelen we gegevens van een groot aantal gebouwen in de vier gebieden waar met gas wordt verwarmd. We doen dit samen met VvE’s, huurderscommissies, verhuurders en beheerders. Tegelijk werken we met Amsterdam Energy City Lab en Waternet verder aan de sporen 3 en 4. En voor spoor 1 hebben we bijvoorbeeld deze nieuwsbrief, webinars en straks hopelijk weer live bijeenkomsten.
Na deze fase waarin we zelf gegevens verzamelen, willen we subsidie aanvragen voor het technische en financiële haalbaarheidsonderzoek. Het projectplan en het verslag van de verkenningsfase kunt u hier inzien.

Interview met Marian Prins

In de Eesterkrant een verkort interview met Marian Prins, projectleider Energiecommissie over de energietransitie in het OHG. Het volledige interview kunt u hier lezen.

12 februari 2021

Energiecommissie maakt Projectplan 2.0

UPDATE – Vijf bureaus hebben gereageerd op ons verzoek een voorstel te doen voor een haalbaarheidsonderzoek naar alternatieve warmtebronnen. Dat was zeer leerzaam. We kwamen er achter dat we eerst meer informatie zelf en samen met bewoners en VvE’s moeten verzamelen.
Dat gaan we nu doen, langs vier informatiesporen:

 • Infrastructuur & techniek;
 • Toekomstige energie/electriciteitshoefte per gebied;
 • Gebouwen;
 • Bewonersparticipatie.

We maken gebruik van de gemeentelijke subsidieregeling Ruimte voor duurzame initiatieven. Dat alles schrijven we deze maand op in ons Projectplan 2.0 dat de Energiecommissie op 1 maart vaststelt. In de fase daarna vragen we gespecialiseerde bureaus voor het haalbaarheidsonderzoek. 
Wil je het projectplan straks toegestuurd krijgen, mail dan naar: energie@buurtcooperatieohg.nl.

Winkelcentrum Brazilië: 2500 m2 Zonnepanelen

Op de Oostelijke Handelkade is ook winkelcentrum Brazilië gevestigd. Amsterdam Energy City Lab heeft berekend dat 2500 M2 van het dak geschikt is voor zonnepanelen. Zo’n zonnedak zou 733 MWh opleveren, gelijk aan het elektriciteitsgebruik van ongeveer 250 families. De Energiecommissie is in gesprek met de beheerder en de winkeliers, die belangstelling tonen. De eigenaar, het Spoorwegpensioenfonds, heeft nog niet gereageerd.

15 januari 2021

Onderzoek warmtetransitie


Het onderzoek naar de alternatieven in de warmtetransitie kan bijna van start gaan. Dit onderzoek moet laten zien of een duurzame en betaalbare warmtevoorziening mogelijk is en wat de kosten, keuzes, voorwaarden en gevolgen zijn. We hebben ons huiswerk, de  ‘verkenningsfase’ nu vrijwel afgerond en we zijn op zoek naar het goede bureau dat het onderzoek kan gaan doen. Die beoordeling en de keuze voor het bureau nemen tijd, maar we leren van de projecten die ons voorgingen zoals Het Ketelhuis WG. Tegelijk hebben we overleg met de gemeente over de voorwaarden voor subsidie. Uiterlijk maart hopen we de opdracht voor het onderzoek te kunnen verstrekken.

Steun voor onderzoek groeit

18 VvE’s, huurderscommissies, woningcorporaties en andere eigenaren hebben tot nu toe hun steun betuigd voor het haalbaarheidsonderzoek door een intentieverklaring te tekenen. De meest recente kwamen van 2 VvE’s van pakhuizen aan de Zeeburgerkade. Met grote partijen, zoals de beheerder van winkelcentrum Brazilië en belegger Vesteda, zijn we in gesprek. Zij zijn zeer geïnteresseerd. De verklaringen en de gesprekken laten zien dat er in de wijk heel veel steun en belangstelling voor het onderzoek bestaat.

Scenario’s Oostelijk Havengebied 2030

In 2030 wil het Oostelijk Havengebied van het gas af zijn, rijden er alleen uitstootvrije auto’s rond en gaan de inwoners zo veel mogelijk de eigen elektriciteit produceren. Dat willen we, maar kan dat ook? De vraag naar elektriciteit en de piekbelasting gaan door die ambities sterk groeien. Hoe kunnen we daarmee omgaan?

Adviseurs van Resourcefully hebben berekeningen gemaakt voor het OHG in 2030. Zij hebben tevens scenario’s uitgewerkt hoe we met die grote vraag en de piekbelasting kunnen omgaan. Hun verhelderende paper wordt binnenkort gepubliceerd. Wij zullen er in de volgende Nieuwsbrief aandacht aan besteden of kijk op de website Home (aecl.nl).

Bloemen voor initiatief postcoderoos-project

Duurzame kerstrozen waren er voor drie bewoners van wooncomplex Hoogkade op het Java-eiland. Zij initieerden een postcoderoos-project voor zonnepanelen bij Hoogkade. Jaap Oosterman nam, coronaproef, ook namens de twee andere initiatiefnemers de bloemen van de Energiecommissie in ontvangst.

11 december 2020

Donna vervangt Aad

Aad van der Kleij, vertrouwd gezicht voor iedereen die iets met duurzaamheid doet, gaat met pensioen. Aad blijft wel actief in de energiecommissie. Donna Donkers volgt Aad op. Zij stelt zichzelf voor op de website van de de buurtcooperatieohg.

Aquathermie optie voor Amsterdam

Pakhuis De Zwijger heeft half november twee webinars georganiseerd. In de bijeenkomst over aquathermie wordt goed uitgelegd wat aquathermie is en wat de potentie ervan is. De bijeenkomst over de energietransitie in de binnenstad ging over de situatie in de oude wijken en over de bewonersinitiatieven in de binnenstad.
De beide webinars zijn terug te kijken op: De zwijger: aquathermie-het-nieuwe-alternatief-voor-aardgas.

13 november 2020

Eerste intentieverklaring zijn binnen

De Energiecommissie OHG wil in 2021 een onderzoek starten naar wat het beste en duurzaamste alternatief is voor de 4000 woningen in onze wijk die nu nog op het aardgasnet zijn aangesloten. De haalbaarheidsstudie zal informatie boven water moeten brengen die nodig is om in de toekomst een afgewogen keuze te kunnen maken voor onze toekomstige warmtevoorziening.

De gemeente Amsterdam wil deze haalbaarheidsstudie subsidiëren mits er aantoonbaar draagvlak voor is. De afgelopen weken hebben we daarom VvE’s, woningcorporaties, huurdersorganisaties en particuliere verhuurbedrijven in de wijk benaderd. De interesse is groot en natuurlijk zijn er veel vragen waarover we altijd in gesprek willen gaan. Ondersteunende intentieverklaringen hebben we inmiddels ontvangen van Loods6, Lloyd-Hotel, woningcorporatie De Key, VvE Entrepot West II, VvE de Watertoren, VvE Y-site II, Radar-groep (Veemarkt-bedrijfsterrein). Geïnteresseerde VvE’s en bedrijven kunnen contact opnemen via: energie@buurtcooperatieohg.nl

Ketelhuis WG haalt 7,7 miljoen binnen

Het Amsterdamse project Ketelhuis WG is door de minister aangewezen als proeftuinproject voor aquathermie: duurzame warmte uit water. De bewonerscoöperatie haalt hiermee 7,7 miljoen subsidie binnen en kan nu serieuze plannen maken voor de uitvoering.
Ketelhuis WG, het voormalige Wilhelmina Gasthuisterrein, is voor onze wijk een belangrijk voorbeeld. De actieve groep bewoners heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar mogelijkheden voor een duurzaam alternatief voor gas. Warmte uit het naastgelegen Jacob van Lennepkanaal bleek de beste mogelijkheden te bieden. Aquathermie zal in het OHG onderzoek, gezien de waterrijke omgeving, zeker meegenomen worden. Meer over Ketelhuis WG vindt u via deze link https://www.ketelhuiswg.nl/

Amsterdam stelt beleid aardgasvrij maken vast

De gemeente heeft op 30 september de Transitievisie warmte vastgesteld. Deze nota geeft de route aan waarmee Amsterdam in 2040 aardgasvrij wil zijn. Per wijk staan de planning en het meest geschikte alternatief aangegeven, onder meer gebaseerd op het type gebouwen en de technische staat daarvan. Het Oostelijk Havengebied staat gepland na 2030. Als aanpak wordt een warmtenet geadviseerd: een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor opgewarmd water stroomt. De bron voor het warmtenet kan stadsverwarming zijn, maar ook aquathermie: warmte uit water. 2030 is dichterbij dan het lijkt en bewonersinitiatieven worden daarom nu al gestimuleerd door subsidies beschikbaar te stellen. Hier vindt u meer informatie van de gemeente:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheid/aardgasvrij/