Verslag en vervolg van de BuurtTop OHG 2025

Inclusief pdf-downloads van alle verslaglegging

Op zaterdagmiddag 13 april 2019 vond in Pakhuis de Zwijger de BuurtTop OHG2025 plaats. Zo’n honderdtwintig bewoners en een tiental gemeenteambtenaren zijn tijdens deze BuurtTop met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van het Oostelijk Havengebied. In twee rondes van een uur werd aan 16 tafels over een groot aantal onderwerpen gesproken. Over zonnepanelen, van-het-gas-af, mobiliteit, vergroening, de openbare ruimte, de pleinen, beeldende kunst in de buurt, diversiteit en wonen, zorg en vergrijzing, winkelcentrum Brazilië, het kunst- en cultuuraanbod, sport, bewegen en zwemmen. Dat leverde een enorme oogst aan ideeën en voorstellen op.

De BuurtTop, was – wat ons betreft – een groot succes. In de evaluatiekaartjes die zo’n vijftig deelnemers na afloop hebben ingevuld, roemden velen de leuke sfeer, de creativiteit, de betrokkenheid en hetopen-mind-karakter van de middag.

Een kleine beeldimpressie:

Wel vroegen velen zich af: hoe nu verder?

De afgelopen weken hebben wij gebruikt om een zo ’n volledig mogelijk verslag te maken van de gesprekken die gevoerd zijn aan de BuurtTop-tafels. Dat verslag valt in drie delen uiteen:

 • Deel I is het algemene verslag met daarin de ToekomstAgenda en antwoord op de vraag: hoe verder?
 • Deel II is het uitgebreide verslag van de gesprekken die per BuurtTop-tafel zijn gevoerd.
 • In Deel III worden alle voorstellen op een rijtje gezet; bewoners worden uitgenodigd om voorstellen waarvoor zij de handen uit de mouwen willen steken te adopteren.

In Deel I is het resultaat van de BuurtTop vastgelegd in een ToekomstAgenda van OHG-bewoners. Deze bestaat uit een elftal richtinggevende stellingen, waarvan hieronder een korte opsomming:

 1. OHG wil vooroplopen in de energietransitie, energiecommissie neemt de regie.
 2. OHG zet in op 20.000 extra zonnepanelen in 2025, waarbij publieke gebouwen een substantieel aandeel leveren.
 3. Gemeente en bewoners gaan werken aan een Masterplan Groen OHG
 4. OHG maakt ruimte voor deeleconomie en kringloopvoorzieningen
 5. Er moet een nieuwe stedenbouwkundige visie ontwikkeld worden voor de centrale OHG-as-Van Eesterenlaan, plein-Brazilië, Verbindingsdam, Azartplein
 6. OHG wil in snel tempo een age friendlywijk worden.
 7. OHG-bewoners hebben, zeker met het oog op de vergrijzing, dringend behoefte aan een eenduidig georganiseerde, herkenbare en toegankelijke zorg, waarin formele en informele zorg elkaar kunnen versterken en waarin samenwerking de boventoon voert.
 8. Winkelcentrum Brazilië en de omgeving moet zich veel explicieter ontwikkelen tot het sociaal, cultureel en commercieel hart van de wijk.
 9. OHG-bewoners willen zeggenschap (right to challenge) over de bestemming op lange termijn van publieke gebouwen als het voormalig schoolgebouw Het Gouden Ei en het voormalig stadsdeelkantoor.
 10. Het OHG wil een toegankelijke en diverse wijk zijn en vraagt verhuurders, met name corporaties, om zich bij deze ambitie aan te sluiten en hun verhuur- en verkoopbeleid daarop af te stemmen. Het percentage sociale verhuur mag niet verder zakken.
 11. OHG vraagt om een serieus onderzoek naar vervoer van fietsen per fietsferry vanaf het Zeeburgereiland om te voorkomen dat het OHG een doorgangsgebied wordt van (ebike) fietsers.

Volledige tekst met uitgebreide uitleg van de bovengenoemde 11 stellingen kan je hier lezen (pagina 14 t/16 van Deel I ToekomstAgenda).

Hoe nu concreet verder? Met een aantal onderwerpen gaan we aan de slag. Rond een zestal thema’s gaan we de komende tijd werkgroepen samenstellen. Deze zijn: energietransitie, vergroening, openbare ruimte, wonen en samenleven, age-friendly wijken en een cultuurnetwerk. Wil je met één van deze thema’s meedoen, geef je dan op via een mail aan ohg2025@buurtcooperatieohg.nl.

Van de BuurtTop wordt nog een mooi magazine gemaakt, dat we tijdens het Eesterfestival op 22 juni uitdelen. Die dag presenteren we officieel de ToekomstAgenda OHG 2025 en overhandigen deze aan Maarten Poorter, stadsdeelvoorzitter en vertegenwoordiger van de gemeentelijke overheid. Dit vindt plaats bij het podium op het Eesterplein om 15.30 uur. Komt allen!

We hebben geprobeerd een zo getrouw mogelijk beeld te geven van wat er op de BuurtTop allemaal besproken is. Maar we weten nu al dat dit onmogelijk compleet zal zijn en we ongetwijfeld zaken over het hoofd hebben gezien, dan wel niet goed onder woorden gebracht hebben. Juist om die reden stellen we opmerkingen, aanvullingen en nieuwe ideeën zeer op prijs. Aarzel niet om met ons contact op te nemen via dit mail-adres: ohg2025@buurtcooperatieohg.nl.

We danken alle deelnemers heel hartelijk voor al hun bijdragen aan de BuurtTop. Zonder jullie enthousiasme was het nooit gelukt.

Jos van der Lans – voorzitter Buurtcoöperatie OHG  – de Eester
Marijke Krabbenbos – projectleider OHG2025
Meta de Vries – coördinator de Eester